Privacyreglement Loopbaanadvies Venlo

 

1.

Loopbaanadvies Venlo werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

 

2.

Uitgangspunt inzake privacy is dat de cliënten verkregen informatie, van welke aard dan ook, wordt door Loopbaanadvies Venlo vertrouwelijk behandeld.

 

3.

Loopbaanadvies Venlo zal vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de cliënt voor de uitwisseling van gegevens aan anderen dan zichzelf, zoals rapportages ed.

Cliënt dient zich echter nadrukkelijk te houden aan de verwachtingen c.q. verplichtingen die de opdrachtgever stelt bij het volgen van een traject, zo niet is Loopbaanadvies Venlo verplicht melding hiervan te maken. Daarnaast zullen enkel en alleen gegevens ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het Blik op Werk keurmerk aan de desbetreffende certificerende instantie c.q. onderzoeksbureau. Cliënten die hier NIET mee eens zijn dienen dit schriftelijk te melden aan de directie van Loopbaanadvies Venlo, binnen 5 dagen na het uitreiken van het privacyreglement bij het eerste gesprek. Ergo bij NIET reageren geeft de cliënt expliciet toestemming om de gegevens wel ter beschikking te stellen.

 

4.

Cliënten van Loopbaanadvies Venlo hebben het recht om de persoonsgegevens die Loopbaanadvies Venlo van hen bijhoudt in te zien en desgewenst daarvan kopieën te ontvangen.

 

5.

Cliënten van Loopbaanadvies Venlo hebben het recht om persoonsgegevens bij Loopbaanadvies Venlo aan te vullen.
De cliënt dient hierbij duidelijk te maken, welke gegevens er aangevuld dienen te worden.

 

6.

Cliënten van Loopbaanadvies Venlo kunnen ook vragen om gegevens te wijzigen of te vernietigen. Dit kan waarneer de gegevens (aantoonbaar) onjuist zijn, niet kloppen met de gestelde doelen, niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wet. Gegevens zullen niet worden vernietigd waarneer door Loopbaanadvies Venlo kan worden aangetoond dat iets of iemand anders meer belang heeft bij het feit dat de gegevens dienen te worden bewaard. Dat kan ook het geval zijn wanneer uit de wet blijkt dat de gegevens dienen te worden bewaard.

 

7.

Wanneer gegevens worden vernietigd dan wordt er een verklaring in het dossier van de cliënt bijgevoegd,
dat op verzoek van de cliënt gegevens zijn vernietigd.

 

8.

De hoofdregel is dat Loopbaanadvies Venlo gegevens van cliënten bewaard tot tien jaar nadat Loopbaanadvies Venlo hat laatste contact met de cliënt heeft gehad. Deze termijn kan korter of langer zijn, indien de wet dat voorschrijft.

 

9.

Loopbaanadvies Venlo zorgt dat persoonsgegevens voldoende beveiligd zijn.

 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 mei 2015. Het blijft van kracht voor onbepaalde tijd en tot dit reglement
door een veranderd reglement wordt overschreven.

 

 

Venlo, 1 mei 2015

 

Klachtenreglement Loopbaanadvies Venlo

 

In het kader van de opdrachten die Loopbaanadvies Venlo uitvoert, houdt Loopbaanadvies Venlo zich aan de navolgende regels ten aanzien van de afhandeling van klachten:

 

1.

Een klacht m.b.t. uitlatingen en/of gedragingen van medewerkers van Loopbaanadvies Venlo, dan wel door Loopbaanadvies Venlo ingehuurde derden kan schriftelijk worden gericht aan de directie van Loopbaanadvies Venlo

 

2.

Een onder 1 genoemde klacht kan voorts mondeling worden ingediend bij de directie van Loopbaanadvies Venlo, op basis waarvan de directie van Loopbaanadvies Venlo kan verzoeken om een schriftelijke weergave van de klachten behoeve van de verdere afhandeling

 

3.

De klager zal binnen een termijn van maximaal 2 weken na schriftelijke of mondelinge indiening van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging krijgen van de directie van Loopbaanadvies Venlo, waarin de datum van de onder
1 genoemde feiten alsmede een korte omschrijving zal zijn opgenomen.

 

4.

In geval de afhandeling van de klacht enkel op basis van mondelinge indiening plaatsvindt, zal onder 3 genoemde bevestiging niet worden verstrekt.

 

5.

Bij mondelinge en/of schriftelijk ingediende klacht zullen zowel t.a.v. de klager als t.a.v. degene op wie de klacht betrekking heeft, het principe van hoor- en wederhoor worden toegepast. Van deze gelegenheid wordt een schriftelijk verslag gemaakt dat aan beide partijen wordt toegezonden.

 

6.

De afhandeling van de klacht zal binnen een termijn van 3 weken na de bevestiging van de klacht plaatsvinden.

 

7.

De klager zal in geval van klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis worden gesteld van de bevindingen van de directie van Loopbaanadvies Venlo en van maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn
of ondernomen zullen worden.

 

8.

Loopbaanadvies Venlo zal de ingediende klachten registreren, voor wat betreft de aard, de omvang en de als gevolg hiervan ondernomen maatregelen. Deze registratie kan op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking van die opdrachtgever worden gesteld.

 

9.

Om onpartijdigheid te bewerkstelligen zal bij de afhandeling van klachten, waarbij de directie van Loopbaanadvies Venlo zelfbetrokken is, in overleg met de klager, een NMI gecertificeerde mediator worden ingeschakeld.

 

 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 mei 2015. Het blijft van kracht voor onbepaalde tijd en tot dit reglement

door een veranderd reglement wordt overschreven.

Loopbaanadvies Venlo

077 851 82 40 / 06 188 488 00

info@loopbaanadviesvenlo.nl / loopbaanadviesvenlo.nl

Roermondsestraat 25 / 5912 AH Venlo

Privacy & Klachten